موبایل

مدل توضیحات قیمت
Samsung
M20 ۳۲ ۲۴۵۰
M10 ۳۲blue ۱۹۲۰
A10 s ۳۲red ۱۹۰۰
A10 s ۳۲black ۱۹۷۰
A10 s blue ۱۹۵۰
A10 blue ۱۷۳۰
A10 red ۱۷۱۰
A10 black ۱۷۴۰
A20 black ۲۳۳۰
A20 blue ۲۳۰۵
A20 red ۲۲۸۰
A260 A2 CORE black blue ۱۲۴۵
A260 A2 CORE ۱۶mix ۱۲۳۰
A305 A30 ۳۲black ۲۷۷۰
A305 A30 white ۲۹۰۰
A305 A30 black ۲۹۹۰
A305 A30 blue ۲۹۰۰
A305 A30 s white ۳۱۱۰
A305 A30 s black ۳۱۳۵
A305 A30 s green ۳۱۱۰
A40 white blue ۳۱۵۰
A40 black ۳۱۷۰
A505 A50 S _ ۵۰۵۰
A505 A50 mix ۳۴۹۰
A505 A50 black ۳۵۳۰
A505 A50 blue ۳۴۲۰
A505 A50 white ۳۴۲۰
A505 A50 ram6 white ۳۸۰۰
A505 A50 ram6 blue ۳۸۰۰
A505 A50 ram6 black ۳۸۵۰
A720 2017 _ ۳۲۲۰
A720 2017 full ۳۷۲۰
A70 blue ۴۵۰۰
A70 white ۴۵۰۰
A70 black ۴۶۲۰
A70 coral ۴۵۰۰
A70 white blue ram128 ۴۶۲۰
A80 silver ۶۸۶۰
A80 gold ۶۸۶۰
A80 black ۶۸۷۰
A60 ۱۲۸ ۴۱۲۰
A730 A8+ _ ۳۹۲۰
A9 2018 ۱۲۸black ۵۲۰۰
J5 PRO 32 _ ۲۲۱۰
J701 J7CORE _ ۲۱۱۰
J330-J3PRO _ ۱۹۸۵
J250-GRAND PRIME PRO _ ۱۶۳۰
J260-J2 CORE black ۱۲۹۰
J5 PRIME _ ۲۰۲۰
J7 PRIME2 _ ۲۳۲۰
J400-J4 _ ۲۲۳۰
G532-GRAND PRIME+ _ ۱۵۵۰
Tablet
T561-TAB E _ ۱۷۳۰
T515 black white ۲۶۹۰
T515 gold ۲۶۹۰
T585 _ ۲۶۲۰
T595 _ ۳۳۲۰
T295 silver ۱۸۵۰
T295 black ۱۸۵۰
T285 _ ۱۶۴۰
Huawei
Y7 PEIME 2019 ۳۲ ۲۱۴۰
Y6 PEIME 2019 _ ۱۶۷۰
Y5 LITE _ ۱۱۴۲
Y9 2019 ۶۴ ۲۷۳۰
Y5 2019 _ ۱۴۵۵
HONOR 7C _ ۱۸۵۰
HONOR 7S _ ۱۲۵۰
HONOR 8A _ ۱۶۸۰
HONOR 8C _ ۱۹۲۰
HONOR 8S _ ۱۴۱۵
HONOR 9LITE _ ۱۸۶۰

بایگانی‌ها